نامه شماره ۳۷۵ (۱۵ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۳۸۱
شماره رای ۳۷۵-۳۸۱-۱
شماره سند ۲۱۹
توضیح نامه مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۶۷ (سوم ژوئن ۱۹۸۸) آقای مصطفوی به آقای بوکشتیگل
تاریخ ثبت 06/07/1988
خواهان یوترویک کورپوریشن، جان. سی. یوترویک، ماریا یوترویک، رابرت روترویک، هنریک روترویک، جان. دی. یوترویک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر و کشتیرانی، ایران-اکسپرس لاینز، سی-من-پاک
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C381 Doc 219
Case No: ۳۸۱