مخالفت شماره ۶ (۱۶ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۱۵۹-۶-دیوان عمومی
شماره سند ۲۸
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
C159 Doc 28 fr
Case No: ۱۵۹