مخالفت شماره ۵ (۱۶ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای هیئت عمومی-۱۴۰-۵
شماره سند ۴۱
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
C140 Doc 41 fr
Case No: ۱۴۰