مخالفت شماره ۴ (۱۵ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۶
شماره رای ۶-۱۵۹-دیوان عمومی
شماره سند ۵۰
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان گیبز اند هیل، اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و انتفال نیرو (توانیر) وزارت نیروی دولت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران- وزارت نیروی دولت ایران، وزارت نیروی دولت ایران، بانک ایرانیان، بانک تجارت، شعبه طالقانی شرقی، بانک بین المللی ایران و ژاپن
شعبه هیئت عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
Pages from C6 Doc 50
Case No: ۶