مخالفت شماره ۲ (۱۵ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۵۱
شماره رای ۲-۵۱-هیئت عمومی
شماره سند ۳۶
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان هالیبرتون کامپانی، ایمکوسرویسز، (انگلستان) لیمیتد
خوانده شرکت دورین/ایمکو و جمهوری اسلامی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
C51 Doc 36 fr
Case No: ۵۱