مخالفت با تصمیم شکلی دیوان شماره ۱۶۸ (۱۵ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۵۴
شماره رای ۱۶۸-۲۵۴-۳
شماره سند ۲۹
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه پرونده های شماره ۶-۵۱-۶۸-۱۳۱-۱۴۰-۱۵۹-۳۵۴-۳۹۳-۴۶۶
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان کیوان دی. مورگان، مدیر تصفیه زوکور اینترنشنال لیمیتید
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
شعبه سه
داوران هوارد ام. هولتزمن، ریچارد ام. ماسک، جرج اچ. آلدریچ
C254 Doc 29 Farsi
Case No: ۲۵۴