مخالفت با تصمیم شکلی دیوان شماره ۹ (۱۵ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۴۶۶
شماره رای F.T ۹-۴۶۶ I.T.L.
شماره سند ۲۶دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان درسر اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
C466 Doc 26Fa
Case No: ۴۶۶