مخالفت با تصمیم (۱۶ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای -
شماره سند ۴۴
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه ؟
داوران هوارد ام. هولتزمن، جورج اچ آلدریچ، ریچارد ام. ماسک
C121 Doc 44 Fa
Case No: ۱۲۱