متمم بیانیه تکمیلی دوم شماره ۴۲۵ (۴ آذر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای ۴۲۵-۳۹-۲
شماره سند ۴۱۲
توضیح متمم بیانیه تکمیلی دوم سیدخلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 25/11/1991
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C39 Doc 412 FA
Case No: ۳۹