قرار موقت و قرار اعدادی شماره ۵۱ (۱۶ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۵۱-۳۹۵-۳
شماره سند ۲۱۱
توضیح قرار موقت و اعدادی
تاریخ ثبت 07/08/1985
خواهان کامپوننت بیلدرز، اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر، اینکورپوریتد
خوانده جمهوی اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت بیمه ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان.براوئر، پرویز انصاری معین، نیلس منگارد
C395 Doc 211
Case No: ۳۹۵