قرار موقت و اعدادی شماره ۵۲ (۲۳ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای ۵۲-۳۸۲-۳
شماره سند ۳۱۷
توضیح قرار موقت و اعدادی
تاریخ ثبت 14/08/1985
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C382 Doc 317
Case No: ۳۸۲