قرار موقت شماره ۶۲ (۱۶ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۳
شماره رای ۶۲-۳۳۳-۱
شماره سند ۱۶۶
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 07/08/1986
خواهان فلور کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C333 Doc 166 FA
Case No: ۳۳۳