قرار موقت شماره ۵۶ (۲۰ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۲۱۱۸
شماره رای ۵۶-۱۲۱۱۸-۳
شماره سند ۶۰
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 11/11/1985
خواهان تاجر-کهن اسوشی ایتس، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C12118 doc 60 FA
Case No: ۱۲۱۱۸