قرار موقت شماره ۵۰ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۹۶
شماره رای ۵۰-۳۹۶-۱
شماره سند ۱۰۵
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 08/05/1985
خواهان آتلانتیک ریچفیلد کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت لاوان
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوراد ام. هولتزمن
C396 Doc 105
Case No: ۳۹۶