قرار موقت شماره ۴۸ (۲۱ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۰۵۱۳
شماره رای ۴۸-۱۰۵۱۳-۲
شماره سند ۴۷
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت
خواهان لینن، فورتین بری اند اسوشی ایتس اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران کارل-هانس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C10513 Doc 47 fr
Case No: ۱۰۵۱۳