قرار موقت شماره ۴۷ (۲۵ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۵۸
شماره رای ۴۷-۱۵۸-۱ آی تی ام
شماره سند ۱۶۷
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 14/03/1985
خواهان ارنوترانیک اورسیز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C158 Doc 167 fr
Case No: ۱۵۸