قرار موقت شماره ۴۶ (۹ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای ۳-۳۸۲-۴۶ آی تی ام
شماره سند ۲۶۷
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 28/02/1985
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C382 Doc 267
Case No: ۳۸۲