قرار موقت شماره ۴۴ (۵ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۵۸
شماره رای ۴۴-۱۵۸-۱ آی تی ام
شماره سند ۱۲۶
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 27/08/1984
خواهان ارنوترانیک اورسیز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C158 Doc 126
Case No: ۱۵۸