قرار موقت شماره ۴۰ (۱ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۷۵
شماره رای آی تی ام ۴۰-۳۷۵-۱
شماره سند ۹۷
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 22/06/1984
خواهان بندون دروسی اینترشنال
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگون، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C375 Doc 97
Case No: ۳۷۵