قرار موقت شماره ۳۹ (۱۸ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۳۹-۱۵۹-۳
شماره سند ۲۲۸
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 09/06/1984
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارونوترونیک اورسیز سرویسز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ، پرویز انصاری معین، چارلز ان. براوئر
C159 Doc 228
Case No: ۱۵۹