قرار موقت شماره ۳۸ (۱۶ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۲۲
شماره رای ۳۸-۲۲۲-۱ آی تی ام
شماره سند ۱۲۰
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 06/06/1984
خواهان بوئینگ کامپنی و شرکت های فرعی آن، لوجیستیکس ساپورت کورپوریشن، بوئینگ تکنولوژی اینترنشنال، اینکورپوریتد، بوئینگ کانستراکشن ایکوایمپنت کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگون، محمود کاشانی، هواردام. هولتزمن
C222 Doc 120 FA
Case No: ۲۲۲