قرار موقت شماره ۳۱ (۲۷ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۹۲۸
شماره رای ۳۱-۹۲۸-۳
شماره سند ۵۹
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 18/11/1983
خواهان سی. بی. ا. اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C928 Doc 59
Case No: ۹۲۸