قرار موقت شماره ۲۹ (۱۰ بهمن ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۰
شماره رای ۲۹-۱۶۰-۱ ام تی آی
شماره سند ۱۵۹
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 30/01/1984
خواهان آر.سی.ا گلوبکام کامیونیکیشنز اینکورپوریتد (آر.سی.ا گلوبکام اینکورپوریتد)، آر.سی.ا گلوبکام کامیونیکیشنز دیسک اینکورپوریتد (آر.سی.ا گلوبکام دیسک اینکورپوریتد)، آر.سی.ا گلوبال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک مرکزی، بانک تجارت خارجی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C160 Doc 159
Case No: ۱۶۰