قرار موقت شماره ۲۸ (۲۸ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای آی تی ام ۲۸-۱۵۹-۳
شماره سند ۱۳۳
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 20/10/1983
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارنیوترونیک اورسیز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C159 Doc 133 fr
Case No: ۱۵۹