قرار موقت شماره ۲۶ (۲۸ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۸۰
شماره رای ۲۶-۴۸۰-۱ ام تی آی
شماره سند ۶۳
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 19/08/1983
خواهان توش راس اند کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C480 Doc 63 FA
Case No: ۴۸۰