قرار موقت شماره ۲۵ (۲۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۲
شماره رای آی. تی. ام. ۳-۳۸۲-۲۵
شماره سند ۶۸
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 16/08/1983
خواهان بهرینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، صنایع هواپیمائی ایران، و دولت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، هوارد ام. هولزمن، شفیع شفیعی
C382 Doc 68 FA
Case No: ۳۸۲