قرار موقت شماره ۲۱ (۲۳ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۸
شماره رای آی. تی. ام ۱-۲۸-۲۱
شماره سند ۳۶
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 13/06/1983
خواهان ریدینگ اند بیس کورپوریشن،‌ریدینگ اند بیس اکسپلوریشن کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران، شرکت بین المللی نفت دریائی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C28 Doc 36 FA
Case No: ۲۸