قرار موقت شماره ۲۰ (۲۵ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای آی. تی. ام. ۲۰-۴۳۰-۱
شماره سند ۴۳
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 15/06/1983
خواهان راک ول اینترنشنال سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C430 Doc 43 FA
Case No: ۴۳۰