قرار موقت شماره ۱۹ (۵ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۷۰
شماره رای آی تی ام ۲-۳۷۰-۱۹
شماره سند ۴۴
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 26/05/1983
خواهان واتیکنز-جانسون کامپنی و واتیکنز-جانسون لیمیتد
خوانده جمهوی اسلامی ایران و بانک صادرات ایران
شعبه دو
داوران جورج اچ. آلدریچ، شفیع شفیعی، پی یر بله
C370 Doc 44
Case No: ۳۷۰