قرار موقت شماره ۱۷ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۳۰
شماره رای آی. تی. ام. ۱-۴۳۰-۱۷
شماره سند ۲۳
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 10/05/1983
خواهان راکول اینترنشنال سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C430 Doc 23
Case No: ۴۳۰