قرار موقت شماره ۱۶ (۷ اردیبهشت ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۹۳
شماره رای ۱۶-۹۳-۲ ام. تی. آی
شماره سند ۳۷
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 27/04/1983
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C93 Doc 37 fr
Case No: ۹۳