قرار موقت شماره ۱۵ (۲۳ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۵۹
شماره رای ۱۵-۵۹-۱ ام.تی. آی
شماره سند
توضیح قرار موقت
تاریخ ثبت 14/03/1983
خواهان کوئس تک اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C59 Doc 39 FA
Case No: ۵۹