قرار اعدادی شماره ۸۱ (۲۹ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۳۳۶
شماره رای ۸۱-۳۳۶-۱ آی. تی. ال.
شماره سند ۵۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 18/02/1993
خواهان رعنا نیک پور
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C336 Doc 51 FA
Case No: ۳۳۶