قرار اعدادی شماره ۸۰ (۲۰ خرداد ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۸۰-۴۸۵-۱ آی. تی. ال
شماره سند ۴۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 10/06/1992
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C485 Doc 46 FA
Case No: ۴۸۵