قرار اعدادی شماره ۷۹ (۲۵ دی ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۲۲۱
شماره رای ۷۹-۲۲۱-۱ آی. تی. ال.
شماره سند ۵۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 15/01/1991
خواهان محسن عسگری نظری
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C221 Doc 51
Case No: ۲۲۱