قرار اعدادی شماره ۷۷ (۱۳ مهر ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۳۹۲/۳۹۱/۳۹۰
شماره رای ۷۷-۳۹۲/۳۹۱/۳۹۰-۱
شماره سند ۵۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 05/10/1990
خواهان لیلی میترا فلاح لارنس
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C392 Doc 51
Case No: ۳۹۲/۳۹۱/۳۹۰