قرار اعدادی شماره ۷۶ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۷۹
شماره رای ۷۶-۱۷۸-۲ آی. تی. ال.
شماره سند ۹۰
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان فیث لیتا خسروشاهی، سوزان پی. خسروشاهی، مارسین پی. خسروشاهی، کیوان خسروشاهی، کامران خسروشاهی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنایع و معادن، شرکت سرمایه‌گذاری البرز، شرکت کی.بی.سی. و بانک سرمایه‌گذاری ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، سیدخلیل خلیلیان، جرج اچ. آلدریچ
C178 Doc 90 fr
Case No: ۱۷۹