قرار اعدادی شماره ۷۵ (۲۴ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۱۲
شماره رای ۷۵-۴۱۲-۳ آی. تی. ال.
شماره سند ۴۳
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 15/12/1989
خواهان زمان آذر نورافشان
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C412 Doc 43
Case No: ۴۱۲