قرار اعدادی شماره ۷۴ (۱۰ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۷۷
شماره رای ۷۴-۳۷۷-۳ آی.تی.ال.
شماره سند ۲۷
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 01/12/1989
خواهان کاترین ظهرابگیان آبراهامیان
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
C377 Doc 27
Case No: ۳۷۷