قرار اعدادی شماره ۷۳ (۲۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۱۶
شماره رای ۷۳-۳۱۶-۲ آی.تی.ال.
شماره سند ۶۵
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 12/10/1989
خواهان ادگار پروتیوا، اریک پروتیوا
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
C316 DOC 65
Case No: ۳۱۶