قرار اعدادی شماره ۷۲ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۷۲-۸۱۲-۳ آی. تی. ال.
شماره سند ۶۰
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 24/07/1989
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C812 Doc 60
Case No: ۸۱۲