قرار اعدادی شماره ۷۱ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۵
شماره رای ۷۱-۴۵-۳ آی.تی.ال
شماره سند ۱۱۲
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 24/06/1989
خواهان مارجوری سوزان ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C45 Doc 112 FA
Case No: ۴۵