قرار اعدادی شماره ۷۱ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۷
شماره رای ۷۱-۴۷-۳ آی.تی.ال.
شماره سند ۱۱۲
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 24/06/1989
خواهان کریستینا تندیس ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C47 Doc 112 FA
Case No: ۴۷