قرار اعدادی شماره ۷۰ (۲ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۷۰
شماره رای ۷۰-۱۷۰-۳ آی. تی. ال
شماره سند ۵۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 24/06/1989
خواهان ناهید (دانیال پور) همت
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C170 Doc 56
Case No: ۱۷۰