قرار اعدادی شماره ۶۹ (۱۴ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۹۳
شماره رای ۶۸-۱۹۳-۳ آی. تی. ال
شماره سند ۴۵
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 05/07/1988
خواهان رضا سعید مالک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C193 Doc 45 FA
Case No: ۱۹۳