قرار اعدادی شماره ۶۷ (۲۳ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۶۷-۳۸۹-۲ آی.تی.ال.
شماره سند ۲۹۷
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 12/02/1987
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمائی ملی ایران (ایران ار)، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C389 Doc 297 FA
Case No: ۳۸۹