قرار اعدادی شماره ۶۶ (۲۲ دی ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای آی. تی. ال. ۶۶-۲۹۸-۲
شماره سند ۱۰۸
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 12/01/1987
خواهان جیمز ام. ساقی، مایکل آر. ساقی، و آلن ج. ساقی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت دفاع ملی)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C298 Doc 108 FA
Case No: ۲۹۸