قرار اعدادی شماره ۶۵ (۲۲ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۶۷
شماره رای ۶۵-۱۶۷-۳
شماره سند ۲۱۸
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 13/03/1987
خواهان آنا کاندا-ایران، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C167 Doc 218 FA
Case No: ۱۶۷