قرار اعدادی شماره ۶۱ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۶۰
شماره رای ۶۱-۲۶۰-۲
شماره سند ۲۲۱
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان سیکو اینک.
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گوشت کشور، ایران اکسپرس لاینز، و شرکت استارلین ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C260 Doc 221
Case No: ۲۶۰