قرار اعدادی شماره ۵۹ (۲۶ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۹-۱۲۹-۳
شماره سند ۴۳۶
توضیح قرار اعدادی
تاریخ ثبت 16/06/1986
خواهان سدکو اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C129 Doc 436
Case No: ۱۲۹